Sabri’yi göbeği yaktı

Galatasaray kulübü başkanı Ünal Aysal’dan gündemdeki konular hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Sab­ri Sa­rı­oğ­lu’nun kad­ro dı­şı kal­ma­sı tek­nik bir ka­rar mı? Yok­sa si­zin bu ka­rar­da bir et­ki­niz var mı?

Sab­ri’nin kad­ro dı­şı kal­ma­sı ta­ma­men tek­nik di­rek­tö­rü­müz Pran­del­li‘nin ka­ra­rı. Be­nim ve üst yö­ne­ti­min alı­nan bu ka­rar­da bir kat­kı­sı yok. Ta­kım için bu­gü­ne ka­dar alı­nan ka­rar­lar­da ol­ma­dı­ğı gi­bi. Sab­ri ola­yın­da da bir ka­rar ve se­çi­mi­miz yok. Ka­rar ta­ma­men tek­nik. Ken­di­si­ne bir pla­ket ver­me­yi bi­le dü­şü­ne­bi­li­riz. Sab­ri ile so­ru­nu­muz yok, o bi­zim kap­ta­nı­mız. Mev­zu sa­de­ce tek­nik. Sab­ri, ki­lo ve­rip es­ki ener­ji­si­ni ka­za­nır­sa bel­ki Pran­del­li Sab­ri’yi geri is­te­ye­bi­lir. Bu­nu bi­le­me­yiz.

Oyun­cu­nuz Haj­ro­viç’in Wer­der Bre­men’e im­za­sı­nı na­sıl yo­rum­lu­yor­su­nuz?

Haj­ro­viç’in Fİ­FA ka­ra­rı ol­ma­dan Wer­der Bre­men’e im­za at­ma­ya hak­kı yok. Bu du­rum hem Al­man ku­lü­bü için hem de Boş­nak oyun­cu için hu­ku­ki bir so­run oluş­tu­ra­cak.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ‘Viz­yon Bel­ge­si’ni açık­la­ma top­lan­tı­sın­da, eleş­tir­di­ği­niz TFF Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ile yan ya­na otur­ma­nız sos­yal med­ya­da Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­tar­la­rın­ca çok tep­ki­le­re ne­den ol­du?

Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ile yan ya­na ol­ma­mız ta­ma­men te­sa­düf. Pro­to­kol­de bi­ze ay­rı­lan yer­ler öy­le denk gel­di­ği için ken­di­siy­le yan ya­na otur­mak du­ru­mun­da kal­dım.

Kaynak: Bugün Gazetesi / Orçun Özateş

- Sponsor Bağlantı -

SON HABERLER